REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU DO WAKEBOARDINGU WAKEPARK MORYŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardingu (dalej zwanego Wyciągiem).

2. Rozpoczęcie korzystania z Wyciągu oznacza, iż użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.

3. Obsługa Wyciągu zapoznaje także użytkownika z zasadami korzystania z Wyciągu oraz instruuje go o sposobie korzystania z Wyciągu.

4. Z Wyciągu samodzielnie korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie oraz potrafiące pływać. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa Wyciągu może zażądać okazania stosownego dokumentu tożsamości. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z Wyciągu za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.

5. Z Wyciągu nie mogą korzystać osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób na teren.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z korzystaniem z Wyciągu, chyba że ponosi za nie winę.

KORZYSTANIE Z TERENU PRZY WYCIĄGU.

1. Użytkownikowi zakazuje się podejmowania działań mogących zakłócać korzystanie z Wyciągu przez innych użytkowników lub prowadzących do dewastacji Terenu lub Wyciągu.

2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 przez użytkownika, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania z Wyciągu, bez zwrotu opłaty oraz zażądać opuszczenia Terenu.

KORZYSTANIE Z WYCIĄGU.

1. Użytkownik korzysta z Wyciągu na własną odpowiedzialność. W czasie korzystania z wyciągu do wakeboardingu użytkownik jest narażony na wystąpienie kontuzji czy urazów. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Z korzystaniem z Wyciągu związane jest ryzyko sportowe wystąpienia urazów i uszkodzeń ciała. W granicach ryzyka sportowego za wynikłe urazy Organizator nie odpowiada.

4. Z Wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.

5. Korzystanie z Wyciągu powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.

6. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi Wyciągu.

7. Jeśli użytkownik korzysta z urządzeń usytuowanych na linii przepływu między słupami Wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, powinien robić to z uwzględnieniem swoich umiejętności oraz z należytą ostrożnością. W przypadku korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z Regulaminem lub nieprawidłowy obsługa Wyciągu może odmówić dalszego korzystania z Wyciągu przez użytkownika, bez zwrotu opłaty.

8. W nadzwyczajnych sytuacjach (np. złe warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, uszkodzenia Wyciągu) obsługa Wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z Wyciągu.

SPRZĘT DO WAKEBOARDINGU.

1. Do uprawiania wakeboardingu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Organizatora.

2. Obsługa Wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, że sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z Wyciągu, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania na wadliwym sprzęcie z Wyciągu przez użytkownika.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z WYCIĄGU.

1. Każdy użytkownik powinien korzystać z Wyciągu w kamizelce ratunkowej i kasku.

2. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.

3. Należy uważać na inne osoby znajdujące się w wodzie. Podczas mijania osób znajdujących się w wodzie należy zachować możliwie duży odstęp. W celu niedopuszczenia do kolizji należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.

4. W przypadku gdy na drodze znajduje się przeszkoda, ślizgacz (slider) lub skocznia (kicker), której nie można ominąć, lub w przypadku zbyt małej odległości od brzegu, platformy startowej lub holownika należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.

5. Na torze z przeszkodami, ślizgaczami lub skoczniami nie można korzystać ze statecznikami (finami).

6. W razie upadku należy natychmiast poprzez podniesienie ręki oznajmić, że nie doszło do kontuzji/awarii sprzętu, następnie należy podpłynąć pod linkę holowniczą i przygotować się do ponownego startu z wody. Gotowość do starty należy oznajmić poprzez ponowne podniesienie ręki.

7. Nie należy wchodzić na przeszkodę lub zbliżać się do przeszkody, jeżeli w miejscu lądowania znajduje się inny użytkownik, pływający lub w przypadku innego zagrożenia.

8. W razie wątpliwości należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Użytkownik pokryje wszystkie koszty organizacji ewentualnej akcji ratowniczej poniesione przez Organizatora w związku z wypadkiem użytkownika podczas korzystania z Wyciągu.

PAMIĘTAJ!

Nie przeceniaj swoich możliwości i umiejętności, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania i rozgrzewki !!!

 

 

 

Powrót na górę strony